måndag 19 november 2012

Mot en tredje bail out?

Att likna Grekland vid SAS dessa dagar är lika lätt som det är lockande. Båda har återkommande behövt ekonomiskt stöd för att hålla sig uppe ännu en tid. Bådas framtid är dessutom höljd i dunkel. 

För Greklands del verkar dock utsikterna ändrats en smula. Efter att med en snäv marginal röstat igenom budgeten förra veckan verkar chanserna att få ytterligare en respit öka. Euroländerna väntas dessutom bevilja den grekiska koalitionsregeringens begäran om att förlänga återbetalningstiden med två är. Samtidigt skapar denna begäran ytterligare ett problem: hur ska man finansiera denna förlängda frist? Vem ska göra det? Liknelsen vid SAS är därför inte så osökt som den först låter:
"All told, extending the bailout by two more years means Greece will need to borrow some €32.6 billion more from its euro-zone partners. That amounts to a third bail-out" (The Economist)
Argumentet för en tredje bail out ökar i relevans, för de som argumenterar för en sådan. I och med att statskulden väntas stiga till långt över 180% BNP nästa år blir läget allt mer ohållbart för den grekiska staten. Att situationen är som den är beror även på att den grekiska regeringen inte har genomfört sina åtaganden i den takt och omfattning som avsetts. Det har bidragit till att göra bördan tyngre än vad den behövt vara. För detta har landet kritiserats av fram för allt trojkan (bestående av IMF, ECB och Europeiska kommissionen) vilka står för lejonparten av det ekonomiska stöd som håller den grekiska staten uppe. Relationen mellan trojkan och den grekiska staten har av denna anledning tidvis varit mycket spänd.

Under senare tid har dock relationen parterna emellan förbättras. Eller rättare sagt: båda parter verkar söka hålla kvar Grekland inom eurozonen, för att på så vis undvika att krisen förvärras såväl för Grekland som för omvärlden. Om denna förändring kvarstår återstår att se. I vilket fall ökar trycket på den grekiska koalitionsregeringen att snabba upp sina reformåtaganden istället för att sakta ned på tempot. Lindringen som en tredje bail-out för med sig blir sannolikt kortvarig om den inte följs upp av ytterligare åtgärder.

Just detta understryks i denna  rapport som den Europeiska kommissionen håller på att ta fram. Rapporten framhåller förvisso att "Greece has done a tremendous fiscal consolidation effort, one of the biggest fiscal consolidation that any EU country has done over the past 30 years". Trots de åtgärder som genomförts är risken för ett (åter)fall mycket hög:
"Should product and services market reforms not accelerate as foreseen under the programme, positive economic growth could not return in 2014 as foreseen. A return to sustained growth can only be achieved when the structural reform agenda is fully and swiftly implemented." 
Det finns vissa förbehåll, men liknelsen av Grekland vid SAS har sina poänger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar